Helytörténeti Gyűjtemény

Helytörténeti Gyűjtemény


(Az iskolaépület adott helyet a bemutatónak)


Jászal­só­szent­györ­gyön nyi­tot­ták meg 2012.  augusz­tus 20-án az immár ötö­dik alka­lom­mal meg­szer­ve­zett Csa­ládi Nap prog­ram­jai sorá­ban a hely­tör­té­neti gyűj­te­mény kiál­lí­tá­sát. A bemu­tató a nem­ré­gi­ben fel­újí­tott Szent Imre Iskola épü­le­té­ben kapott helyet. A kiál­lí­tás része­ként bemu­tat­ták a tele­pü­lé­sen fel­lel­hető tár­gyi emlé­ke­ket, illetve tár­lat nyílt régi fotók­ból is az épü­let­ben. A rég­múlt fel­idé­zé­sé­ben Mar­ton Rita, Luká­csi László, Simon Károly (az elmúlt esz­tendő­ben ala­kult Hely­tör­té­neti Kör ala­pí­tói) segéd­ke­zett a láto­ga­tók­nak. Koráb­ban a helyi könyv­tár adott helyet néhány régi tárgy bemu­ta­tá­sá­nak, azon­ban most vég­le­ges helyre kerül­he­tett a tele­pü­lés­tör­té­net rész­le­teit bemu­tató kiál­lí­tási anyag. A népi kul­túra tár­gyai segít­sé­gé­vel a tár­lat része­ként egy­kori szo­ba­belsőt, kam­rát, kony­hát, sőt fod­rász­üz­le­tet is kiala­kí­tot­tak a termekben.

A rend­ha­gyó tár­la­tot Szar­vák Imre pol­gár­mes­ter nyi­totta meg, az önkor­mány­zat anya­gi­ak­kal is segí­tette a bemu­tató lét­re­ho­zá­sát. Aznap Luká­csi László nyug­dí­jas tanár vehette át az önkor­mány­zat dön­tése nyo­mán a “Jászal­só­szent­györgy Köz­sé­gért díjat”.

 

For­rás: Új Nép­lap, Banka Csaba

     Add a Facebook-hoz


JASZSAG.EUA Jászság - (c) JASZSAG.EU, JABE, BL 2011.